College van Kerkrentmeesters
 
kerkrentmeesters.gif

                         Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor alle
                         materiële aangelegenheden van de gemeente,
                         behalve die door de diaconie en de zending
                         worden behartigd.Het college zorgtervoor dat de
                         inkomsten en uitgaven in evenwicht blijven,
                        regelt de salariëring van de predikant en de organisten,beheert en onderhoudt de kerkelijke gebouwen, beheert de financiële reserves, houdt de registers van de gemeenteleden bij en is tevens verantwoordelijk voor een evenwichtige verdeling van de kosten van de gezamenlijke exploitatie van de Protestantse Gemeente te Daarlerveen. Van het College van Kerkrentmeesters hebben zes leden zitting in de Kerkenraad. Elk lid van het College heeft zijn of haar taak. De financiële administratie wordt verzorgd door twee administrateurs. Omdat de inkomsten uit bezit of goederen gering zijn, is het College van Kerkrentmeesters hoofdzakelijk aangewezen op “levend geld”, namelijk bijdragen van de gemeenteleden zelf. Deze bijdragen bestaan uit jaarlijkse vrijwillige bijdragen ( de actie Kerkbalans), collecten tijdens de kerkdiensten, giften, legaten en vergoedingen door de verhuur van de kerkelijke gebouwen. Voorts brengen het Verjaardagfonds en de activiteitencommissie “Stichting Kerkopbouw” jaarlijks geld bijeen voor kerkelijke doeleinden, waaronder de bevordering van het pastorale werk en diverse, niet in de begroting opgenomen, projecten. De laatste jaren hebben we helaas te maken met een begrotingstekort. De vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft landelijk gezien grote financiële gevolgen gehad voor met name de kleinere gemeenten, dus ook voor de Protestantse Gemeente te Daarlerveen.

Enkele bijzondere aandachtspunten voor de komende jaren zijn:

  • Op het gebied van financiën en beheer en beheer al het mogelijke doen
    ten dienste van de pastorale arbeid in en opbouw van onze gemeente.

  • Het verbeteren  van de huidige financiële situatie.

  • Een financiële reserve opbouwen voor het onderhoud van de kerkelijke
    gebouwen zodat wij deze gebouwen in een goede staat houden.

Voor meer informatie over het werk van het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met
Mw. G. Scholten, tel. 0546-644960

E-mail: kerkrentmeesters.deschoof@gmail.com